Groene Driehoek: windmolens bedreiging voor buitengebied

Het college van B&W van Zeist heeft op 20 juli per brief aangekondigd actief de mogelijkheden te willen verkennen voor zonnevelden en windmolens in de Groene Driehoek, dat door de gemeente sinds kort wordt aangeduid als de ‘A12/Spoorzone’. De voorgestelde windturbines zullen een ashoogte van 166 meter hebben en een tiphoogte van 241 meter en worden geplaatst tussen het spoor en de A12, de Odijkerweg en de gemeentegrens met Bunnik. Volgens een aantal bewoners vormt dit een bedreiging voor het buitengebied.

Zeist - ''Dit voornemen heeft tot gevolg dat het aanzien en de beleving van het eeuwenoude, open buitengebied ingrijpend zal veranderen in een gebied voor elektriciteitsproductie. Het gebied is van grote ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Denk aan het griendbos, de oude boerderijen met haar kleinschalige landerijen en de landgoederen als de Wulperhorst, Schoonoord, Blikkenburg en Rijnwijk. Het voornemen zal door de schaalgrootte verder uitstralen naar Zeist-West, Kerkebosch, Driebergen, Odijk en Bunnik.''

Een aantal bewoners uit en rondom dit gebied heeft zich verenigd in de gelijknamige werkgroep ‘De Groene Driehoek’. Deze werkgroep maakt zich grote zorgen over de werkwijze en de gekozen richting van de gemeente Zeist en de gevolgen daarvan voor de natuur en het landschap.

De Groene Driehoek stelt dat de gemeente op dit moment wat dit betreft té voortvarend te werk gaat en té grote stappen neemt waardoor de kans op onzorgvuldige besluitvorming groot wordt (zie ook hieronder de argumenten ter verdieping). Zij vraagt derhalve om een evenwichtiger, innovatiever planvorming en verbetering van inspraak van bewoners en belangengroepen. Het opofferen van natuur, biodiversiteit, duurzame landbouw en recreatie voor het bereiken van de energiedoelstellingen is volgens de werkgroep onverstandig omdat die juist ook de komende jaren door de gemeente versterkt moeten worden.

De Groene Driehoek verzoekt de gemeenteraad het voorstel van B&W niet over te nemen en eerst met een heldere duurzaamheidsvisie te komen voor de periode tot en met 2030/2050. En zij verzoekt de raad een onafhankelijk voorzitter of procesbegeleider aan te stellen, die niet eenzijdig tot doel heeft ‘grootschalige energieopwek’ mogelijk te maken in dit waardevolle gebied.

De Groene Driehoek is 25 juli 2020 opgericht en bestaat op dit moment uit een groep van tien bewoners uit het buitengebied. Er is inmiddels een actieve, ondersteunende groep van veertig huishoudens bijgekomen, inclusief een expert op het gebied van windturbines en de Facebookgroep kent inmiddels tweehonderd sympathisanten (https://www.facebook.com/groups/degroenedriehoekzeist)

De Groene Driehoek doet een dringende oproep aan bewoners en belanghebbenden zich aan te sluiten via Maarten Jansen (woordvoerder) - tel. 06 - 51314235 - mail naar groenedriehoek@zomerdijk.org

Argumenten van de bewoners ter verdieping:

De werkgroep stelt het volgende vast:

1. Het huidige voornemen is gebaseerd op het streven om in de samenwerkende RES-regio U16 1,8 TWh aan te bieden. Een belangrijke grondslag om dat waar te kunnen maken is de aanwezigheid van voldoende netcapaciteit ondanks het de vaststelling door U16 zelf dat er in deze regio onvoldoende fysieke ruimte lijkt te zijn. Desondanks wenst de gemeente Zeist koste wat het kost haar bijdrage te realiseren vanaf eigen grondgebied.

2. Het huidige voornemen is niet in lijn met de inhoud en toon van het bestemmingsplan ZuidWest dat pas begin 2019 is vastgesteld. De gemeente gaat voorbij aan de daarin beschreven perspectieven van waarden en behoud van natuur en cultuur. Natuurherstel en het herstel van de biodiversiteit krijgen met dit voorstel geen enkel perspectief.

3. De suggestie van ‘voldoende draagvlak’ op basis van twee bijeenkomsten in december 2019 en in het voorjaar 2020 (online) wordt door participanten ontkend, bij ontbreken van een formele peiling. Tevens leidt het voornemen van plaatsing van windturbines en de aanleg van grootschalige zonnevelden in Nederland namelijk bijna altijd eerder tot maatschappelijke discussies, dan tot (snelle) consensus.

4. De kwalificatie ‘kansrijke locatie’ zegt feitelijk niets over de daadwerkelijke potentie maar meer iets over de beperking in visie die B&W zich heeft opgelegd in de verhouding tot de andere onderzochte locaties. Uit onderzoek blijkt dat er feitelijk geen serieuze mogelijkheden zijn binnen de gemeentegrenzen zonder dat ingegrepen hoeft te worden in de NNN-structuur of zonder dat de zogenaamde ‘sfeerwoningen’-optie toegepast dient te worden. De keuze die nu wordt gemaakt is louter gebaseerd op praktische overwegingen: het minste overlast voor woningen en de aanwezigheid van beschikbare infrastructuur. Aan overige afwegingen voor wat betreft landschappelijke waarde, natuur- en cultuurhistorische waarden wordt volledig voorbij gegaan.

5. In de beleidsvisie zonnevelden in Zeist staat dat langs routes moet worden voorkomen dat de recreant een significante periode zicht heeft op het zonneveld. Dat laat zich heel lastig rijmen met de beoogde windturbines die voor alle aanwezigen visueel grote impact zal hebben in het gehele buitengebied Zeist-West tot in de omringende gemeentes van Zeist.

6. Het voorstel ontbeert inbedding in een structurele visie op duurzaamheid voor de lange termijn. De gemeente lijkt haar keuze al te hebben gemaakt en wil nu zo spoedig mogelijk concrete stappen zetten om tot een definitief plan voor grootschalige energieopwekking te komen op specifiek deze locatie. Temeer, omdat als deze locatie niet zou voldoen, er binnen Zeist nauwelijks tot geen andere mogelijkheden overblijven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden