Logo nieuwsbode-zeist.nl


Foto:

CZAV beleeft een geweldig boekjaar 2020

REGIO - CZAV sluit haar boekjaar over 2020-2021 af met een prachtige winst van 6,5 miljoen euro. Dit na een uitkering aan de leden en klanten van 2,5 miljoen euro in de vorm van een nakorting over de gewasbeschermingsmiddelen, veevoeders, meststoffen, mais- en uienzaden. 

Hierover wordt nog 1,5 miljoen euro aan Ledentoeslag uitgekeerd. Dit laatste is ontstaan als onderdeel van de 3-jaar lange uitkering als gevolg van de verkoop van de supermarktactiviteiten.

Alle onderdelen

Het hele bedrijf heeft hier zijn bijdrage aan geleverd, dat wil zeggen dat alle bedrijfsonderdelen een flinke plus hebben gerealiseerd. Binnen de landbouwactiviteiten zijn dat Agrea, Agriant, Luc Pauwels en Vakutrans. Ook Cebeco Granen, voor het eerst 100% deelneming van CZAV heeft een prima bijdrage geleverd. Enerzijds vanuit logistieke efficiëntie en anderzijds vanuit de handelsactiviteiten. Van buiten de landbouw hebben Agrisneltank en Agrisnellaad heel goed gepresteerd. Hoewel Agrisnellaad nog in de opbouwfase verkeert, gaat de ontwikkeling razendsnel en heeft inmiddels ruim 400 laadlocaties gerealiseerd in Zuid-west Nederland. Een vorm van verduurzaming die het werk op en rondom het boerenerf zal gaan veranderen en waarbij CZAV zijn bijdrage zal leveren.

Kennisvoorsprong

Er vinden veel landbouwkundige veranderingen plaats. Deze worden door CZAV versneld aangepakt. Zo zijn er projecten opgestart met eiwithoudende gewassen, is er geïnvesteerd in het kennisteam en in het bedrijf Farm21 voor het verwerken en analyseren van data. De jarenlange aandacht voor bodem, bemesting en teelt geeft een kennisvoorsprong, die men terugziet in de ontwikkeling van het marktaandeel en de afzet van producten (bij voorbeeld bij de bodemverbeteraars en plantversterkers). Aandacht is er voor de zoetwaterproblematiek door kennis over fertigatie en actieve deelname aan het Masterplan Zoetwater. De teeltadvisering is veel meer geïntegreerd gericht volgens de ICM (integrated cropmanagement) aanpak. Dit om de telers een antwoord te geven op de vraag naar de technieken rondom duurzamer geteeld voedsel. Duidelijk zijn hierbij de knelpunten die in en met de keten opgelost zullen moeten worden. Bepalend voor de uiteindelijke omzet zijn uitbreiding van het marktaandeel en het seizoensverloop. Kenmerkend voor 2021 is het relatief natte jaar ten opzichte van de droge voorgaande jaren, wat extra aandacht in de teeltbegeleiding en extra kosten voor de teler met zich meebracht om de ziektedruk beheersbaar te houden. Dat is van invloed op het rendement van de teelten.

Meer berichten