Week van de burgemeester

Maandag 22 januari is er een ontmoeting tussen delegaties van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen, waarvan ik voorzitter ben, en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De voorzitter Janine Caalders vertelt over de samenwerkingsagenda voor en op de Heuvelrug. Eigenaren van buitenplaatsen, andere (recreatie) ondernemers, gemeenten en provincie zijn daarbij betrokken. De Heuvelrug bestrijkt het gebied van Gooi tot Grebbeberg. Het groene karakter van dit grote gebied is van wezenlijke betekenis voor de economische bedrijvigheid. Cultuur, natuur en ondernemerschap gaan hand in hand.

Na de B&W-vergadering op dinsdag vindt in de raadzaal een Verkiezingsdebat plaats. De Jongerenraad Zeist organiseert het. De Jongerenraad geeft de politieke partijen in Zeist zo de kans om hun standpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart te presenteren en te bediscussiëren. De partijen debatteren met elkaar en met, als extra partij, de jongeren zelf. Het is een energieke bijeenkomst; er is veel jong talent. 's Avonds verzorg ik, samen met de Zeister griffier en gemeentesecretaris, een cursus voor aankomende raadsleden. Zo'n 60 kandidaat-raadsleden, afkomstig uit veertien gemeenten, zijn aanwezig. Deze avond is onderdeel van een regionaal programma voor circa tweehonderd cursisten uit de regio.

'Over dit onderwerp bestaan veel misverstanden'

Woensdag spreek ik met een buitengewoon raadslid over het onderwerp personen met verward gedrag. Over dit onderwerp bestaan veel misverstanden en misvattingen. Het is belangrijk in politiek en samenleving daarvoor het goede gesprek te voeren en te communiceren. Dat is een opgave voor alle betrokkenen; instellingen, cliënten en cliëntenorganisaties, gemeente en inwoners. Op deze wijze worden goede zorg op maat, veiligheidsgevoel en veiligheid bevorderd. In de nieuwe raadsperiode komt hierover een werkbijeenkomst. Donderdag maak ik kennis met minister Kajsa Ollongren, van Binnenlandse Zaken en Koninklijksrelaties. Zij is aanwezig tijdens een vergadering in Den Haag van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid, waarvan ik lid ben. Ik licht haar de urgentie en ontwikkelingen toe op het vlak van versterking van de lokale democratie. Bij gemeenten gebeurt veel op dit terrein. Namens hen vraag ik de minister ons te steunen en te faciliteren om voortgang te blijven boeken. Haar reacties zijn positief. Vrijdag neem ik van onderzoeker Harm Rozie het rapport Burgermacht bij grenscorrecties van gemeenten in ontvangst. Het geeft inzicht en inspiratie voor anders denken en doen bij gemeentelijke herindelingen. Ik breng het bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten onder de aandacht. Ook heb ik een gesprek met een delegatie van Stichting Nieuw Hermes uit Bosch en Duin. Aan mensen met een verstandelijke beperking biedt zij antroposofisch geïnspireerd huisvesting en zorg. Een intern bouwplan is in voorbereiding. Op zaterdag organiseert de gemeente een welkombijeenkomst voor nieuwe inwoners. Door ontmoetingen en gesprek samenwerken aan samenleven.

Meer berichten