Oprichtster van de bijenwerkgroep Rosan Op den Kelder en (assistent-boswachter) Maarten den Hartigh. FOTO: Maarten Bos
Oprichtster van de bijenwerkgroep Rosan Op den Kelder en (assistent-boswachter) Maarten den Hartigh. FOTO: Maarten Bos (Foto: Maarten Bos)

Veel maatregelen om de bij te helpen

Het gaat wereldwijd niet goed met de bij. Ook in Nederland is het een probleem. Er is grote sterfte onder deze (en andere) insecten en daardoor raken de bestuiving en daarmee onze voedselvoorziening in de knel. Zeist is zich bewust van het probleem en neemt tal van bijvriendelijke maatregelen.

door Maarten Bos

Zeist - Rosan op den Kelder, namens de gemeente pijlertrekker bij bewonersplatform Samen Duurzaam Zeist, heeft het initiatief genomen tot het oprichten van een bijenwerkgroep. Maarten den Hartigh is assistent-boswachter bij Utrechts Landschap en onderneemt vele acties om de (wilde) bij te ondersteunen in de door hem beheerde gebieden.

Op den Kelder: "De laatste bijeenkomst van onze groep, die binnen Samen Duurzaam Zeist opereert, was op 13 september. Er is veel animo. We bespreken bijvoorbeeld wat een inwoner van Zeist kan doen om de bij te helpen. En dat is heel wat". Rosan vervolgt: "Je kunt vergroenen door zoveel mogelijk steen weg te halen uit je tuin. Je kan variatie aanbrengen in de vegetatie. Je kunt ook de natuur haar eigen gang laten gaan en een levendige tuin creëren. Verder kun je door het aanbrengen van kleine gaatjes in dood hout bijenhotels maken. Je kunt ook graslandjes aanleggen. En plant vooral inheemse kruiden. Dat alles helpt de bij".

Maarten: "In onze natuurgebieden nemen we ook de nodige maatregelen. We zorgen voor variatie en afwisseling in vegetatietypen. Bloemrijke graslanden, kruidenrijke akkers, insectenstroken langs paden in bossen. Bepaalde wilde bijen hebben open zand en heide nodig. Struikhei is voor die wilde bijen een belangrijke nectarplant. Het beheer passen we aan door graslanden verstandig te maaien en heide niet grootschalig te plaggen. De schapen zorgen ervoor dat hei blijft bestaan. Het gaat dan vooral om wilde bijen. Dat is wat anders dan de honingbij, die door de mens wordt gehouden."

Rosan en Maarten benadrukken nog dat het heel belangrijk is dat de bij die in een natuurgebied leeft ook elders kan vertoeven. Maarten: "Dat proberen we te bevorderen door plekken met elkaar te verbinden. Door het aanleggen van faunapassages gaat het nu bijvoorbeeld heel goed met de das in Utrecht. Naar zo'n situatie willen we ook toe voor de wilde bij". In de steden gaat het nu beter met de bij. Daar wordt veel voor het diertje gedaan. In de agrarische gebieden daarentegen gaat het vaak ronduit slecht door intensivering en gebruik van pesticiden.

Het weghalen van steen uit de tuin kan dus heel gunstig zijn voor de bij, maar er zijn nog meer voordelen. Rosan: "Een groene tuin kan beter tegen de hitte en droogte en voert de neerslag beter af. Zeer belangrijk in relatie tot de reeds begonnen klimaatverandering. Ook met betrekking tot deze zogenaamde steenbreek hebben we nu onder hoede van Samen Duurzaam Zeist een werkgroep opgezet".

Wie interesse heeft om mee te doen in een of meer werkgroepen van Samen Duurzaam Zeist kan informatie vinden op www.samenduurzaamzeist.nl.

Meer berichten