Gebouw Lenteleven, met daarvoor auto's van Triodosmedewerkers
Gebouw Lenteleven, met daarvoor auto's van Triodosmedewerkers (Foto: Bewonersvereniging Nieuweroord)

Bewoners strijden voor leefbare wijk voor iedereen

Sociale huurwoningen zijn schaars in Nederland. Dus is het goed dat Zeist haar steentje bijdraagt aan het verbeteren van die situatie. Maar hoe sociaal is het wanneer er 94 sociale (en midden-)huurwoningen worden gerealiseerd op een piepklein gebied, zonder veilige toegangswegen, voetpaden, fietspaden en voldoende parkeerruimte? In een omgeving waar dagelijks gemiddeld 81 auto’s van Triodos-medewerkers geparkeerd staan omdat Triodos zelf onvoldoende parkeerruimte heeft? Als bovendien het groen moet wijken om ruimte te maken voor fietsenstallingen en afvalfaciliteiten? Bewonersvereniging Nieuweroord is er duidelijk over: dat heeft niets met ‘sociaal’ te maken! En toch gaat dit gebeuren wanneer het College van B&W op 15 januari groen licht geeft voor de plannen van een projectontwikkelaar om kantoorgebouw Lenteleven aan de Utrechtseweg te veranderen in 94 woonunits.

Lenteleven staat al enkele jaren leeg en dat het beschikbaar komt voor bewoning stuit op geen enkel bezwaar bij de bewonersvereniging. De vereniging heeft de afgelopen drie jaar zelfs vaak aangeklopt bij de gemeente voor een gesprek hierover. Die hield de boot af. Intussen liet B&W de markt zonder overleg met omwonenden in 2017 wél weten dat Lenteleven in principe geschikt mag worden gemaakt voor woningen. Op voorwaarde dat er 50% sociale en 50% middenhuurwoningen komen. Vanaf dat moment werd het gebouw object van speculatie. Het werd meerdere keren doorverkocht. Waardoor er heel veel woningen in moeten komen om het rendabel te maken voor de huidige eigenaar.

Veelgeplaagd
Maar de wijk rond Lenteleven is nu al veelgeplaagd. Toen Triodos in 2005 naast Lenteleven uitbreidde, stond de gemeente toe dat de bank niet aan de parkeernorm voldeed. Want de medewerkers van de ‘groene bank’ zouden immers per fiets of OV naar hun werk gaan. Dit bleek erg optimistisch. In werkelijkheid zijn op werkdagen alle parkeerplaatsen van Triodos volledig bezet én er parkeren nog eens gemiddeld 81 medewerkers op het terrein van Lenteleven en elders in de wijk. Triodos zegt dat deze situatie niet verandert wanneer de nieuwbouw bij station Driebergen/Zeist klaar is. De gemeente heeft de wijk met de afwijking van de parkeernorm in 2005 dus met een enorm probleem opgezadeld.

Geen integrale kijk
Op dit moment worden in de wijk, aan de andere kant van Triodosbank, ook nog 20 andere sociale woningen gebouwd. Op 100 meter afstand van Lenteleven. In totaal komen er dus 20 plus 94 huizen in de wijk bij en de parkeerplaatsen voor deze huizen zijn nu vrijwel allemaal in gebruik door Triodosbank. De projectontwikkelaar van Lenteleven zegt aan de parkeernorm te kunnen voldoen, onder andere door al het groen rond Lenteleven te verwijderen. Maar op geen enkele manier wordt rekening gehouden met de parkeerbehoefte van Triodos. ‘Het punt is, dat er niet integraal naar het hele gebied wordt gekeken’, zegt de bewonersvereniging. ‘Waardoor het probleem dat in 2005 werd gecreëerd, nog veel groter wordt en helemaal op het bordje van de omwonenden wordt gelegd.’

Onveilige verkeerssituatie
Daarbij komt dat de toegangsweg voor de nieuwe bewoners van beide bouwprojecten de Kroostweg/Nieuweroordweg wordt. Door het grote aantal geplande woningen, bereikt de Kroostweg volgens de verkeersdeskundige van de gemeente haar verzadigingspunt. De Nieuweroordweg zelf is een smal straatje, waar auto’s elkaar niet kunnen passeren. Ook dát wordt dus een groot probleem. De toegang tot de nieuwe woningen is ontoereikend en leidt tot onveilige situaties op de Kroostweg: een hoofd-fietsroute naar basisschool Nijekroost, kinderdagverblijf ‘t Rakkertje, de sportvelden van Saestum en de wijk Nijenheim.

Niet sociaal
Het plan voor 94 woningen in Lenteleven is dus weinig ‘sociaal’. De ruimtelijke inpassing in de omgeving schiet tekort, er zijn geen oplossingen voor de verkeers- en parkeersituatie en overleg met de omgeving is er nauwelijks geweest.

Nieuwe start
In juli 2018 beloofde wethouder Sander Jansen dat er een nieuwe start zou worden gemaakt met de omwonenden. De gemeente zou samen met de omwonenden, Triodos, de projectontwikkelaar en andere betrokkenen alsnog een visie ontwikkelen voor de wijk. B&W bevestigde deze toezegging. Nu, 6 maanden, later is deze belofte nog altijd niet nagekomen. De ambtelijke organisatie bleek weinig animo te hebben om het traject daadwerkelijk op te starten. Tot frustratie van de bewoners, die zich zo langzamerhand afvragen wie het in Zeist voor het zeggen heeft: B&W en gemeenteraad of de ambtenaren?

Onwaardig
Het is Zeist onwaardig, vindt de bewonersvereniging, als een afspraak tussen B&W en inwoners niet wordt nagekomen. En het is Zeist onwaardig, als er een groot aantal woningen in een wijk wordt gepland zonder goede ruimtelijke en veilige inpassing. Waardoor toekomstige sociale huurders het moeten doen met woningen op een parkeerterrein, met minimaal openbaar groen, minimale ruimte voor recreatie/spelen, ontoereikende toegangswegen en zonder voetpaden en fietspaden.

Sociaal
De vereniging hoopt van harte dat het College van B&W alsnog haar afspraak met de wijkbewoners nakomt en een besluit rond Lenteleven uitstelt. Zodat er eerst samen met alle betrokkenen een integraal plan kan worden gemaakt, dat wonen, werken, recreatie, natuur, parkeren en verkeersveiligheid in de wijk goed op elkaar afstemt. Zodat de wijk leefbaar, aantrekkelijk en verkeersveilig zal zijn voor álle bewoners en gebruikers. Dát is sociaal.

Meer berichten