Raad 12 februari over verkeer, bestemmingsplan Buitengebied Zuid west

In de raad van 12 februari was veel te doen over het verkeer in het centrum. Als gevolg daarvan werd de vergadering voortgezet op 19 februari. Het Bestemmingsplan Buitengebied Zuid west is vastgesteld en voor de ondernemers in het centrum is extra geld uitgetrokken om samen het centrum aantrekkelijker te maken.

Na het aanbieden van het energieplan van Stichting Duurzaam Zeist maakte de burgemeester ruimte om een inwoner en een ondernemer twee petities aan te laten bieden over verkeersmaatregelen in het centrum. Zij lichten kort hun petitie toe.

Moties over verkeer centrum

Over het verkeer Centrum zijn verschillende moties ingediend. Een motie van NieuwDemocratischZeist en Seyst.nu om de oude situatie te herstellen haalde het niet. Verschillende andere moties kregen wel de steun van een meerderheid van de raad. Zo werd het college onder meer gevraagd uiterlijk in april met een eerste tussenrapportage naar de raad te komen en om te inventariseren met welke verkeersknelpunten mensen die slecht ter been en/of mensen met een beperking te maken hebben in de nieuwe verkeersituatie in het centrum. Ook werd het college opgeroepen zo veel mogelijk knelpunten in overleg met ondernemers en bewoners snel op te lossen. Tot slot is een motie aangenomen om extra geld vrij te maken om samen met de ondernemers de aantrekkelijkheid van het centrum te versterken. Deze motie werd ingediend door de coalitiepartijen. Alle andere partijen stemden tegen deze motie omdat zij vinden dat hiermee vooruit wordt gelopen op het uitvoeringsprogramma Maaltijd van Zeist en dat hiermee wel onevenredig veel geld naar de ondernemers van het centrum gaat. 

Bestemmingsplan Buitengebied Zuid west

Het bestemmingsplan betreft vooral een actualisatie van het oude bestemmingsplan uit 2005. Dit betekent dat de oude regels worden aangepast aan de nieuwe wet en regelgeving. Daarnaast worden vijf nieuwe woningen door middel van Ruimte voor Ruimte mogelijk gemaakt langs de Bisschopsweg, Tolakkerlaan en Rijnsoever. Over de Tolakkerlaan 7 is door een aantal fracties in samenspraak met belanghebbenden een wijzigingsvoorstel ingediend om een extra woning toe te staan in plaats van twee. Hiervoor worden dan wel de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen (stallen en kassen) gesloopt en worden de percelen landschappelijk ingepast. Verder krijgt Phoenix uitbreidingsmogelijkheden van het clubgebouw en kan stichting Amma haar activiteiten op het hele terrein gaan ontplooien. Ook is er nog een motie aangenomen door de raad over de Bunsinglaan 13-17. Hierin wordt het college verzocht om samen met eigenaren en belanghebbenden te komen tot een nieuw plan. Andere amendementen en een motie haalden het niet of werden ingetrokken. Uiteindelijk heeft de raad unaniem ingestemd met het bestemmingsplan.  Er was waardering voor de inzet van particulieren en ondernemers in de voorbereiding van dit voorstel voor dit mooie en unieke gebied.

Motie "Inzetten op maatregelen vuurwerkmaatregelen rond Oud en Nieuw"

De motie vraagt om meer inzet op handhaving, uitbreiden van vuurwerkdetectiesysteem waardoor effectiever kan worden gehandhaafd. Naast de SP dienden NDZ, Seyst.nu en GL deze motie in. De motie kreeg steun van de VVD, en de CU/SGP was verdeeld. De partijen D66, CDA en CU/SGP (verdeeld) stemden tegen. De motie is aangenomen.

Onderzoek Rekenkamer naar prestatieafspraken corporaties

De rekenkamer deed onderzoek naar het functioneren van de prestatieafspraken met de woningcorporaties en kwam tot een aantal aanbevelingen. De raad stemde unaniem in met de aanbevelingen.  De rekenkamer constateert dat het proces van prestatieafspraken goed loopt maar vraagt aandacht voor de rol van de gemeenteraad in het proces. De rekenkamer adviseert de gemeenteraad om zijn rol nadrukkelijker in te vullen en meer aandacht te hebben voor kaderstelling en controle in het proces. Door GroenLinks werd nog gevraagd om aandacht voor de ongeveer 5000 huurwoningen van andere verhuurders. Dit onderzoek beperkte zich tot de twee corporaties die samen 9000 woningen beheren. GroenLinks vindt het belangrijk om ook om tafel te gaan met de andere verhuurders en met hen te komen tot afspraken.

Motie 'Ik vier mijn stem'

GroenLinks , VVD, PvdA en D66 dienden een motie in om extra aandacht te besteden aan de invoering van kiesrecht voor mannen en vrouwen, 100 jaar geleden. De motie kreeg de steun van alle partijen en is dus unaniem aangenomen.

Meer berichten