College wil regionaal samenwerken aan duurzame energie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd de startnotitie 'Regionale Energiestrategie U16' goed te keuren. In deze notitie staat hoe Zeist samen met vijftien andere gemeenten, vier waterschappen en de provincie Utrecht wil samenwerken aan energiebesparing en opwekken van duurzame energie. Het college vraagt de raad akkoord te gaan met een werkwijze voor regionale samenwerking en uitgangspunten voor het opstellen van een zogeheten 'energiestrategie'. De gemeenteraad beslist naar verwachting in oktober of ze instemt met de startnotitie.

Zeist - Wethouder duurzaamheid Wouter Catsburg: "Klimaatverandering vraagt om actie. Op 9 juli neemt de raad een besluit over de gemeentelijke 'Routekaart Nieuwe Energie voor Zeist' bij de raad. En deze regionale startnotitie is een belangrijke volgende stap. Beide zijn noodzakelijke plannen om tot zinvolle daden te kunnen komen."

In 2015 maakten bijna alle landen in de wereld in Parijs afspraken om klimaatverandering te stoppen. Dat vraagt onder meer om flinke energiebesparing en om het benutten van alle kansen om duurzame energie op te wekken. In Nederland werken allerlei partijen hier aan via het Klimaatakkoord. Hierin is ook afgesproken dat gemeenten samenwerken in regio's en per regio een energiestrategie maken. Het college ziet de regionale samenwerking als kans. Catsburg: "Energie besparen en duurzame energie opwekken kan veel opleveren. Niet alleen CO2-reductie. Er komen nieuwe banen, steden worden schoner en stiller en huizen comfortabeler. We gaan innoveren. Alle gemeenten in de regio worden er beter van."

Samenwerken
De overstap naar duurzame energie is misschien wel de hoogste prioriteit van het kabinet. Bij deze ingewikkelde verandering hebben gemeenten elkaar nodig. Steden gebruiken bijvoorbeeld veel energie, maar hebben zelf weinig plek voor windmolens of zonnevelden. Ze zijn afhankelijk van de buitenruimte van buurgemeenten. Andersom hebben steden juist een enorme opgave om energieverbruik in woningen en andere gebouwen te verlagen. Omdat samenwerken zo cruciaal is, vroeg het Rijk aan gemeenten een energiestrategie voor de hele regio te maken. Die strategie moet onder andere aangeven hoeveel grootschalige duurzame elektriciteit de regio in 2030 met windenergie en zonne-energie wil opwekken en waar dat mogelijk is. De strategie moet ook aangeven hoe de regio omgaat met schaarse duurzame warmtebronnen. Daarnaast worden ook energiebesparing en zonne-energie op daken belangrijke onderdelen van de strategie. Vrijblijvend is de energiestrategie overigens niet. Als een regio zijn doelstelling niet op tijd haalt, grijpt het Rijk in.

Zorgvuldig

De overstap naar duurzame energie roept ook vragen en discussie op. Windmolens en zonnevelden zijn zichtbaar en vragen meer ruimte dan fossiele energie. Opwekken van duurzame energie moet daarom zorgvuldig gebeuren. De regionale energiestrategie moet ervoor zorgen dat duurzame energieopwekking goed past binnen de beschikbare ruimte in de regio. Daarnaast zoeken gemeenten manieren om woningen zonder aardgas te verwarmen. Ook dit gaat niet ongemerkt. In de startnotitie aan de gemeenteraad staat daarom ook dat inwoners een belangrijke rol hebben bij het maken van keuzes.

Eerste stap

In Nederland werken in totaal dertig regio's aan een energiestrategie. Zeist is onderdeel van regio U16. Hierin werken 16 Utrechtse gemeenten, provincie Utrecht en vier waterschappen samen. De startnotitie 'Regionale Energiestrategie U16' is de eerste stap in samenwerken aan energiebesparing en opwekken van duurzame energie. De regionale werkwijze is bijzonder. Niet vaak bespreken zestien gemeenteraden, waterschappen en Provinciale Staten tegelijk hetzelfde voorstel. Regio U16 gaat er vanuit dat zij een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord een ontwerp-strategie moet opleveren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden