Foto: Mitch Huisman

Week van de burgemeester

Column burgemeester Koos Janssen

Het zomerreces is voorbij. Wandelen in Engeland, genieten van de Zeister Muziekdagen en het Unica filmfestival. In onze fijne vakantietijd gingen inspanning en ontspanning hand in hand. Maandag 2 september begint het werk weer. Die dag zijn het vooral de thema's leefbaarheid en veiligheid die mij bezighouden. Met een medewerker overleg ik over een kwestie van ondermijning die zich in Zeist voordoet. In afstemming met politie en justitie is een zorgvuldig handelen noodzakelijk. In mijn stafoverleg Veiligheid spreek ik over een verdere professionalisering van de crisisorganisatie, de samenwerking met de woningcorporaties en de evaluatie van het schietincident in Utrecht. Ook komt het programma van de Week van de Veiligheid, die in oktober plaatsvindt, aan de orde. Het gaat dan onder meer over agressie bij (sociale) hulpverlening en de wijze daarmee om te gaan.

Dinsdag komt B&W bijeen. We oriënteren ons op de begroting 2020. Het kritisch bekijken van de gemeentelijke uitgaven en inkomsten en het prioriteren van nieuw beleid. In de gemeentelijke financiële huishouding gaat zo'n 155 miljoen euro per jaar om. De komende weken steken we veel tijd in het samenstellen van de begroting voor het nieuwe jaar. We nemen ook besluiten over de statuswijziging van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, de voortgang bij het project buitensportaccommodaties en het onderwerp klimaatadaptatie.

Woensdag besluit ik de drank- en horecavergunning van Ladada voor twaalf weken te schorsen. De afgelopen tijd is aangetoond dat het bedrijf alcohol schenkt aan jongeren. De wet verbiedt dat. In mijn werkcontact met politiechef Priscilla de Vries bespreken we het veiligheidsbeeld van de laatste weken en horeca-gerelateerd geweld. De veiligheid ontwikkelt zich goed in Zeist; geweld is hierop een uitzondering. 's Middags reis ik samen met gemeentesecretaris René Grotens naar Heiloo. Daar is vanouds een grote GGZ-instelling gevestigd, zoals bij ons in Den Dolder. Ik bespreek met collega's de ervaringen en bezoek de locatie. Het doel is ervaringen te delen om wijzer te worden voor het werk hier. De gerichtheid van de instelling op de samenleving is daar groot.

Donderdag praat ik met diverse medewerkers over de inhoud en de financiën op mijn werkterreinen democratie, goed bestuur en veiligheid. Op deze wijze bereiden we de begroting 2020 voor. 's Avonds heb ik een bijeenkomst met het presidium over de gemeenteraad. We plannen de diverse raadsbijeenkomsten en –activiteiten voor de komende maanden. Het politiek seizoen gaat weer volop beginnen.

Vrijdag stem ik met de bestuurssecretaressen Else en Petra de werkzaamheden voor de komende weken af. In samenleving en politiek staat veel te gebeuren. Het vraagt precisie en planning en tijdsbesteding. Ook overleg ik met de officier van justitie en de politiechef over vastgoedtransacties, bestemmingsplan en feitelijk gebruik van gebouwen en grond. Onzichtbare criminaliteit willen we zichtbaar maken en tegen gaan. 's Middags ben ik in Beusichem, samen met raadslid Julian Wassink en twee medewerkers. Op een werkconferentie van acht gemeenten in Rivierenland leveren we een bijdrage over vernieuwing van de lokale democratie.
Koos Janssen. Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten