ingezonden: Wat kunnen we van de evaluatie van het centrumbeleid voor Zeist verwachten?

5.000 huishoudens in Zeist hebben een schriftelijke vragenlijst ontvangen. Er worden op drukbezochte locaties ca. 500 straatinterviews gehouden. Aan 300 betrokken ondernemers wordt een korte vragenlijst toegestuurd. En er worden diepte-interviews gehouden met direct betrokken ambtenaren, bewoners en ondernemers. Alle verzamelde data worden verwerkt, geanalyseerd en met aanbevelingen in een digitale rapportage in oktober 2019 aangeleverd. Al deze activiteiten vinden plaats in het kader van de evaluatie van het centrumbeleid, waarvan volgens planning het College van B&W de uitkomsten zal bespreken op 15 oktober 2019. In november volgt een Ronde Tafel-debat en op 10 december 2019 neemt de raad eventuele besluiten naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek. De evaluatie wordt in opdracht van de Gemeente Zeist uitgevoerd door Onderzoek- en Adviesbureau Enneüs, gevestigd in Groningen en Utrecht voor een begroot bedrag van € 30.000,00 tot € 35.000,00. De volledige raadsinformatiebrief d.d. 10 september 2019 hierover is openbaar en te lezen in het raadsinformatiesysteem.

Verkeersmetingen zijn ondergeschikt aan de beleving

Veel inwoners van Zeist kijken met intense belangstelling uit naar de eerder dit jaar door het gemeentebestuur gedane toezegging om in september 2019 de eerder dit jaar ingegane verkeersmaatregelen te herzien. Door politici wordt gemakkelijk gezegd 'dat we wachten op de evaluatie in september 2019.' Daarmee is de verwachting gewekt dat in september 2019 de betrokken wijkbewoners verlost zouden worden van de dagelijkse ergernis van lange omrijroutes over wegen, die geheel ongeschikt zijn om het toegenomen doorgaande verkeer te verwerken. Nu blijkt echter dat de spits van het ingezette onderzoek gericht is op de beleving van de vijf G's (Groen, Gezond, Gastvrij, Geschiedenis, Gezellig) door verschillende doelgroepen in het nieuw bestraatte en van kunstwerken (Man met Hond, Grassprieten) voorziene centrum van Zeist. Enneüs zal daarbij de uitkomsten van een passantentelling betrekken, maar over de verkeersknelpunten wordt in de onderzoeksopzet met geen woord gerept.

Verkeer is méér dan bezoek aan het centrum

De focus van het gemeentebestuur blijkt erg smal gericht te zijn op de verkeersstromen naar en van het centrum als onderdeel van de beleving. Bewoners van het centrum en aangrenzende wijken zien het beschikbare wegennet vooral als een middel om van en naar hun huis te kunnen rijden. De vraag is of een gemeentebestuur zulke verregaande inperkingen op de bereikbaarheid van woningen kan doorvoeren enkel en alleen om de centrumbeleving een bepaalde impuls te geven en zonder de vraag te stellen wat dit voor de direct betrokken inwoners voor een ingrijpende gevolgen heeft. Het is nu al wel duidelijk dat het ingezette evaluatie-onderzoek de gedupeerde bewoners niet zal helpen. Voor een degelijke integrale verkeersanalyse is een heel andere onderzoeks-benadering, een veel bredere vraagstelling en een integrale belangenafweging nodig. Dat vraagt visie en verstand, dat vraagt een luisterende houding bij transparant werkende bestuurders en politici. Dat vraagt ook het lef om op eerder genomen besluiten terug te komen als nader inzicht uitwijst dat daarmee het belang van Zeist en van Zeistenaren niet was gediend.

Met vriendelijke groet,

Piet M. Oskam

Meer berichten