Centrumbewoners in gesprek met NieuwDemocratischZeist
Centrumbewoners in gesprek met NieuwDemocratischZeist (Foto: Edward Munnig Schmidt)

NieuwDemcoratischZeist bezocht Zeist-Centrum

Op maandagavond 23 september jl. bezocht de fractie van NieuwDemocratischZeist de wijk Zeist-Centrum om van de inwoners en ondernemers van het Centrumgebied te horen welke wensen, ergernissen en zorgen er over het Centrum van Zeist leven.

Een inventarisatie van wensen leverde een gevarieerd beeld op, waarbij de verkeersafwikkeling in het Centrumgebied (Emmaplein en Slotlaan) en het overheersen van het gemotoriseerd verkeer veel zorgen geven. Gewacht wordt op de uitkomsten van de gemeentelijke enquête en de besluiten van de gemeenteraad in december.

De 35 aanwezigen vinden dat het leegstaande V&D-gebouw uitsluitend bestemd moet worden voor woningen (zonder extra verdiepingen) en vinden verhuizing van bibliotheek en muziekschool niet zinvol. De Klinker moet blijven. Ook andere langer leegstaande winkels bestemmen als woonruimte voor startende jongeren. Permanente horeca in het Walkartpark wordt afgewezen: koester de groene long van het centrum en er zijn al zoveel horecagelegenheden bijgekomen. De fractie gaat vragen stellen over het terrassenbeleid van de gemeente Zeist in samenhang met de doorgang voor voetgangers en mensen met een visuele en/of fysieke beperking. Ook gaat de fractie vragen stellen over het gemeentelijke 'afvalbakkenbeleid' : zonder informatie aabn de inwoners worden ondergrondse containers verplaatst en veel zwerfafval hoopt zich op, ook bij de prullenbakken. Kernpunt is de vraag naar betere handhaving (ook in en rond het Walkartpark) en betere informatie aan de centrumbewoners.

De fractie NieuwDemocratischZeist heeft beloofd politieke actie te ondernemen door vragen aan het college te stellen. Over de antwoorden worden de aanwezigen geïnformeerd.

Info: Koos van Gemeren, 06 25187761.

Meer berichten