Raadsvergadering 8 oktober: spoorwegovergang Den Dolder dicht voor auto’s, actieprogramma recreatie en toerisme en monitor Meedoen

10 oktober 2019

De gemeenteraad heeft 8 oktober besloten de spoorwegovergang in Den Dolder af te sluiten voor auto's. Het autoverkeer wordt straks omgeleid via de provinciale weg. Het centrum van Den Dolder krijgt een nieuwe inrichting, waarin het verblijven centraal staat. Ook werd 4 miljoen gereserveerd voor de leefomgeving.

Met dit besluit voorstel volgt de raad het advies van het college. Het advies kwam tot stand op basis van een onderzoek door een onafhankelijk bureau naar de meest verkeersveilige oplossing voor Den Dolder. Met een aantal amendementen stelde de raad het voorstel van het college bij. Daarbij gaf de raad mee aan het college om de samenleving nadrukkelijk te betrekken bij de uitwerking van de aanleg van de omleiding. Benadrukt werd ook dat eerst deze omleiding moet zijn gerealiseerd, voordat de spoorwegovergang wordt afgesloten voor auto's. Ook besloot de raad op voorstel van het CDA om 4 miljoen te reserveren om verbeteringen in de leefomgeving van Den Dolder aan te kunnen brengen. ProRail betaalt de kosten van de afsluiting van het spoor, de omleiding en de kosten van de eerder gerealiseerde fietstunnel bij de Tolhuislaan/DOSC.

Energiestrategie

De Raad keurde unaniem de startnotitie 'Regionale Energiestrategie U16' goed. In deze notitie staat hoe Zeist samen met vijftien andere gemeenten, vier waterschappen en de provincie Utrecht gaat samenwerken aan energiebesparing en opwekken van duurzame energie. De regionale energiestrategie moet ervoor zorgen dat duurzame energieopwekking goed past binnen de beschikbare ruimte in de regio. Daarnaast zoeken gemeenten manieren om woningen zonder aardgas te verwarmen.. De motie van GroenLinks, NDZ, SEYST.nu om ook duurzame mobiliteit in regionaal verband op te pakken werd unaniem aanvaard.

Ruimtelijk-Economisch Perspectief

De raad stelde unaniem de uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader Ruimtelijk-Economisch Perspectief en Programma vast. De regio Utrecht staat voor grote opgaven op het gebied van wonen, economie, mobiliteit, energietransitie en behoud van landschappelijke waarden. De opgaven zijn dringend, ingewikkeld en omvangrijk. De regiogemeenten hebben elkaar hard nodig om tot een goede aanpak en afweging van de opgaven te komen. De regio werkt daarom samen aan de totstandkoming van een regionaal gedragen integraal ruimtelijk perspectief en programma als ontwikkelingsrichting (REP) van de regio tot 2040 op het gebied van wonen, economie, mobiliteit, energietransitie, met behoud van landschappelijke waarden. Het beoordelingskader moet daar aan bijdragen. Een amendement van GroenLinks om meer aandacht in het beoordelingskader voor de thema's Groen & Landschap, Duurzaamheid en Gezondheid werd door de hele raad gesteund.

Recreatie en toerisme

Het actieprogramma Recreatie en Toerisme werd unaniem aanvaard. Dit actieprogramma gaat over het formuleren van een sterk merk voor Zeist, meer verbinding en samenwerking tussen partijen en betere promotie van het recreatieve en toeristische aanbod. In een amendement pleitten GroenLinks, PvdA en SEYST.nu ervoor te borgen dat ontwikkeling van recreatie samengaat met het versterken van natuurwaarden en biodiversiteit. Dit werd met alleen de tegenstem van NieuwDemocratischZeist door de raad overgenomen.

Meedoen

De Rekenkamer van Zeist ontwikkelde een raadsmonitor "Meedoen in het sociaal domein". De gemeente kan deze monitor gebruiken om de ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen. De monitor en de aanbevelingen van de Rekenkamer werden door de raad vastgesteld. In een vervolgbijeenkomst gaan college en raad samen afspraken maken over de borging en het beheer van de monitor.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden