Gemeenteberichten Zeist

Centrum van Zeist

Zeist - Het rapport evaluatie Centrumvisie Zeist inclusief de verkeersmaatregelen is gepresenteerd op 2 informatiebijeenkomsten voor de inwoners. Hiervoor was een grote belangstelling. Op basis van de evaluatie heeft het college een voorstel voor de raad opgesteld. Op 14 november kan er ingesproken worden op dit voorstel tijdens de Ronde Tafel/Hoorzitting. Aanmelden daarvoor kan tot dinsdag 12 november 2019 om 12.00 uur in de middag. Op 21 november gaan we dan verder met de Ronde Tafel; fracties stellen dan vragen aan het college. Onder voorbehoud: debat op 26 november en Raad op 10 december.

Kijk voor alle vragen en antwoorden op www.zeist.nl/centrum

Bijeenkomst 31 oktober Vollenhove vooruit

Zeist - Onder de naam Vollenhove Vooruit loopt een project voor deze buurt. Binnenkort ontvangt de gemeenteraad hierover een raadsvoorstel. Wat houdt het eigenlijk in?

Uit onderzoek blijkt dat de maatschappelijke opgave in de buurt Vollenhove groot is, maar dat er ook veel potentie is. Met bewoners en partners wordt een Opgavedocument opgesteld. Hierin zijn de ambities voor de periode tot 2035 opgenomen (waarom doen we het). Verder zijn kansen beschreven waarmee we samen met bewoners en partners aan de slag kunnen gaan (wat kunnen we doen). Voor hoe we het gaan doen zijn uitgangspunten opgenomen voor een vernieuwende manier van werken. Het Opgavedocument is de basis om te komen tot plannen van aanpak of uitvoeringsprogramma's en het vormen van coalities om samen tot resultaten te komen.

Maaltijd van Zeist 2019

Zeist - In 2018 heeft de gemeenteraad voor het eerst de Maaltijd van Zeist georganiseerd. Een week waarin de raad samen met ambtenaren op allerlei manieren het gesprek aanging met de samenleving over een goed leven in Zeist. De opbrengst van de Maaltijd van Zeist, het "receptenboek" is door het college vertaald in concrete acties en vastgelegd in een Uitvoeringsprogramma.
Bij de evaluatie van de Maaltijd 2018 besloot de raad ook in 2019 een Maaltijd van Zeist te organiseren. Maar dan wat beperkter van opzet, met als onderwerp de toekomst van Zeist.

Deze Maaltijd van Zeist 2019 wordt gehouden op 20, 23 en 28 november. Raadsleden en ambtenaren gaan dan weer samen het gesprek aan met de samenleving, maar nu over de toekomst van Zeist. De voorbereiding is in volle gang. Het programma, waarin nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de jeugd, wordt binnenkort bekend gemaakt.

Veiligheidsplan 2020 - 2023

Zeist - In Zeist willen we de veiligheid en het gevoel van veiligheid blijvend bevorderen. Met dit Veiligheidsplan 2020-2023 spelen we in op (nieuwe) veiligheidsprioriteiten. Natuurlijk blijven bestaande delicten zoals inbraak auto, woninginbraak en geweld aandacht en inzet vragen. Extra aandacht zal de komende jaren gaan naar de aanpak van Ondermijning (witwassen/drugs/georganiseerde criminaliteit), de wisselwerking tussen zorg en veiligheid en het fenomeen 'cybercrime' waar we vanuit de gemeente een rol hebben bij preventie.

Begroting 2020

Zeist - Het college van burgemeester en wethouders heeft meer dan in de afgelopen jaren keuzes moeten maken om een sluitende begroting te presenteren. Het goede economisch tij gaat helaas gepaard met een rijksoverheid die minder uitgeeft, waardoor gemeenten minder geld ontvangen uit het gemeentefonds. Dit gemeentefonds bepaalt voor bijna 80% onze inkomsten en daarmee ook de uitgaven.
Daarnaast voelen we als gemeente nu de effecten van de decentralisatie van en daarmee gepaarde rijksbezuinigingen op nieuwe zorgtaken. Zeist is geen uitzondering daarin. Het uitvoeringsprogramma van de Maaltijd van Zeist krijgt in de Begroting een belangrijke plek. In het uitvoeringsprogramma staan onderwerpen die de samenleving belangrijk vindt zoals een programma tegen eenzaamheid. Op dinsdag 12 november neemt de raad een besluit over de begroting.

Retailperspectief

Zeist - De gemeente is in gesprek gegaan met Stichting Hart van Zeist, de bestuurders van stichting Centrummanagement en diverse andere Zeister ondernemers over hoe kan worden bijgedragen aan een aantrekkelijk en goed functionerend centrum. Ook is gesproken met Platform 31 en INretail en is afgestemd met de Taskforce Recreatie en Toerisme. Daarnaast is gebruik gemaakt van het onderzoek 'Adviesrapport retail centrum Zeist' van BRO naar de beleving en waardering van het centrum onder ondernemers, bezoekers en andere stakeholders. De ontwikkelrichting die hier is uitgekomen is vastgelegd in het Retailperspectief 'Centrum als ontmoetingsplek van Zeist' Dit perspectief is een gemeentelijk document dat richting geeft aan in eerste instantie de gemeentelijke inzet voor het centrum. Het college vraagt de raad om geld vrij te maken (2020 t/m 2022) voor acties op de onderwerpen: Samenwerking versterken; Focus aanbrengen in doelgroepen en identiteit; Een compacter centrum (herdefinitie kernwinkelgebied, transformatie naar wonen, etc); Uitstraling; Zeist positief op de kaart; Verbinden evenementen, cultuur, recreatie, toerisme, sport; Hulp in vestiging van (nieuwe) ondernemers en Parkeergemak.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden