Persbericht College Bunnik vraagt raad in te stemmen met vergunning zonnevelden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik heeft besloten om de gemeenteraad te vragen om in te stemmen met de opstart van de procedure voor de omgevingsvergunningen voor de Vlowijker Zonneweide en het Zonnepark Werkhoven.

Deze zogenaamde 'verklaring van geen bedenkingen' is eerder in het open huis van september aangehouden door de gemeenteraad en teruggegeven aan het college omdat de provincie nog geen formele reactie had gegeven op de vraag of het past binnen het provinciale beleid.

Subsidie
Het college is in gesprek gegaan met de provincie. De provincie heeft tot nu toe nog geen formele reactie gegeven, maar het college verwacht deze wel te krijgen voor de definitieve vergunningverlening. Indien het college nu besluit om te wachten op de reactie van de provincie, betekent dit dat de termijn voor de subsidieverstrekking voor de zonnevelden niet gehaald wordt. De projecten zijn niet rendabel zonder deze subsidie. Daarom is het in het belang van zowel de gemeente, de initiatiefnemers en de Energie Coöperatie Bunnik dat deze subsidieronde wel gehaald wordt.

"Met deze zonnevelden kunnen we een groot deel van onze gezamenlijke energieopgave, namelijk de doelstelling om 10% duurzame energie op te wekken voor 2022, bereiken. Dit is vastgesteld in het collegeakkoord 'Bunnik Bouwen Voor Elkaar' 2018-2022", aldus wethouder Erika Spil namens het college. "Dat is onze belangrijkste drijfveer om nu door te zetten. Op deze manier hebben we ook tijd om verder met de provincie in gesprek te gaan," vervolgt Spil.

Plannen provincie
Hoewel de eerste verkenningen van het toekomstig provinciaal beleid (POVI) een verruiming laten zien van de ambities op duurzaamheid, weet het college niet wat de formele reactie van de provincie wordt. Het concept ontwerp van het nieuwe provinciaal beleid wordt december in de provinciale staten besproken. De definitieve vaststelling is eind 2020.


Participatie
Deze tijd is tegelijkertijd door de initiatiefnemers van de zonnevelden benut om in gesprek te gaan met omwonenden en agrariërs die daar hun land hebben, over het beheer van de gronden van de zonnevelden. Het college vond het een vereiste dat de initiatiefnemers deze partijen beter betrok bij hun plannen. Daarnaast zijn de initiatiefnemers in gesprek met de Energie Coöperatie Bunnik (ECB) over financiële deelname aan het project.

Er is een extra vergadering van het Open Huis over dit onderwerp op maandag 2 december om 19:30 uur in het 't Wapen van Werkhoven in Werkhoven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden