Humanistische Partij een politiek initiatief

  Ingezonden

Als uitgangspunt voor het HUMANISME nemen we het begin van de Griekse filosofen SOCRATES die ons geleerd heeft de juiste vragen te stellen, het boek van JP van Praag over Humanisme en het creatieve brein, hoe mens en wereld elkaar maken van Swaab.

Het tweede uitgangspunt voor het HUMANISME is de verklaring van de Rechten van de Mens.Het socialisme van Marx, die verkondigde dat een waardig bestaan pas mogelijk is in een menselijke, rechtvaardige samenleving, had een belangrijke invloed op het humanisme van de 20ste eeuw. Met de oprichting van Humanitas in 1945 en het Humanistisch Verbond in 1946 organiseerden humanisten zich na de oorlog om in het nog sterk verzuilde Nederland een eigen plaats te bevechten.
Toen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 was aangenomen door de Verenigde Naties, werd het pad geëffend voor een internationale humanistische beweging.

Dit geeft ons voldoende inhoudelijke en uitvoerende argumenten om als Humanist een Humanistische politiek na te streven.

Dit zijn de grondslagen van het Humanisme.
Iedereen die waarden als zelfbeschikking, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, redelijkheid en rechtvaardigheid uit de grond van zijn hart erkent, kan zich humanist noemen.
Er zijn wel punten die de meeste humanisten gemeen hebben.
– Ze gunnen ieder individu een menswaardig bestaan
– Ze wijzen elke vorm van fundamentalisme of meningsvorming onder dwang af
– Ze beschouwen democratie als optimale bestuursvorm en waarborg tegen machtsmisbruik
– Ze zijn principieel voorstander van de scheiding tussen kerk en staat
– Ze wijzen discriminatie op grond van sekse, ras, afkomst, geaardheid, leeftijd en levensovertuiging af
– Ze staan een tolerante samenleving voor die gebaseerd is op gedeelde waarden, maar die ook ruimte geeft om eigen verantwoordelijkheden in te vullen
– Ze komen op voor gelijke behandeling van humanisten waar die zijn achtergesteld ten opzichte van andere levensbeschouwelijke oriëntaties
– Ze doen al het mogelijke om scholing en vorming zo toegankelijk mogelijk te maken
– Ze komen openlijk uit voor hun humanistische levensovertuiging en zijn tot discussie daarover bereid
De grondslag: Het humanisme is een levensbeschouwing die uitgaat van de waardigheid van mensen en haar inspiratie vindt in menselijke vermogens.
• De maatschappelijke component: Het humanisme is een politiek-moreel streven.


Socrates stelt vragen, wie was Socrates ?
De Griekse filosoof Socrates (5de eeuw voor Christus) geldt algemeen als grondlegger van het westerse humanisme. Hij stelde vragen bij alle vanzelfsprekendheden die op zijn weg kwamen. Vraagtekens plaatste deze wijsgeer vooral bij autoriteit en dogmas. Het zelf kritisch nadenken heeft de moderne humanist met Socrates gemeen.
Socrates vraagt wat vind jij van liegende politici ?
Het wordt gezien de liegende politici ja ook in ons eigen land, hoog tijd voor een moreel politiek elan zoals die wordt voorgestaan door het Humanisme. Er kan geen plaats zijn voor mensen zoals Mark Rutte, dhr Teeven en nog erger van der Steur die deals met criminelen in de doofpot willen stoppen. Gelukkig hebben we goed functionerende journalisten en af en toe een klokkenluider die de doofpot onthult.

SOCRATES VRAAGT;
Waarom krijgen multi nationals steeds meer macht ?
–         Hoe zit het met de democratie als alleen lobby isten mogen meeschrijven met wetteksten ?
–         Wat is een aandeelhouder ook al weer ?
–         Waarom krijgen aandeelhouders van banken dividend terwijl ze worden overeind gehouden met belastinggeld ?
–         Waarom komen steeds meer gezinnen onder de armoede grens ?
–         Waarom mag de incasso industrie heel hoge incasso kosten rekenen bij mensen die geen geld hebben ?
–         Waarom komen er steeds meer voedselbanken en vinden we dat heel gewoon ?
–         WELKE POLITIEKE PARTIJ HEEFT OOIT DEZE VRAGEN GESTELD ?
We willen laten zien dat het Humanisme en de Humanistische partij een betere uitkomst kan geven.
Kan het HUMANISME een betere uitkomst geven ?
BIJ ONS STAAT DE SAMENWERKING CENTRAAL de MEDEDINGING of CONCURRENTIE doen andere partijen maar.
Juist nu, nu het Humanisme en het gedachtengoed van Humanisten en vrijdenkers het enige en juiste alternatief kan zijn voor het huidig sociaal politiek opportunistisch populistisch klimaat. Samenwerken is geboden voor alternatieve ondernemers
Wat kan het Humanisme zijn ?
Het humanisme is een politiek moreel streven. We moeten dus eerst eens kijken naar de rolmodellen, de wijze van leidinggeven in de politiek, multi nationals, banken, zorgverzekeraars. Leiderschap in grote ondernemingen bureaucratie en politiek welke vaak trekken vertonen van gewetenloosheid, psychopathie
Hoe zat de vastgoed fraude in elkaar ? Mag ik dat niet vragen ?


DE GRONDSLAGEN VAN HET HUMANISME zoals verwoord en beschreven door J.P. van Praag.
Waar staat het Humanisme voor ?
– Morele overtuiging
– Een wijze van leven steunend op menselijke vermogens
– Een bestaan dat betekenis heeft
– De maatschappij moet alle voorwaarden scheppen voor menselijke ontwikkeling
– Menselijke ontplooiing vraagt voortdurende verbetering
– Menselijke rechtvaardigheid is de verwerkelijking van gelijkheid
– Het enige wenselijke gebruik van dwang is om te onderdrukken dat men gebruik maakt van dwang
– Humanisme bevestigt de verantwoordelijkheid van mensen voor mensen.

Heeft dat gevolgen voor de manier waarop we de samenleving moeten organiseren ?

DAT DIT CONSEQUENTIES HEEFT VOOR DE WIJZE WAAROP WE DE SAMENLEVING ORGANISEREN EN
HET BRUTO NATIONAAL INKOMEN VERDELEN IS HOPELIJK DUIDELIJK EN DUS OOK EEN PUNT VOOR DE POLITIEK
DIT ZIJN TEVENS UITGANGSPUNTEN VOOR EEN ALGEMEEN EN GOED VERKIEZINGSPROGRAMMA.
OOK VOOR LEDEN IN DE GEMEENTERAAD NIET ALLEEN IN DE LANDSPOLITIEK
Socrates vraagt


Waarop moeten we uitvoering kunnen baseren ?
Onze leidraad voor de uitvoering van humanistische grondslagen is het creatieve brein – hoe mens en wereld elkaar maken – van Swaab. Ik zeg er meteen bij dat mensen elkaar ook kunnen breken.

Als wij als humanisten zeggen dat wij iedereen een menswaardig bestaan gunnen zullen wij ons eerst hiermee moeten bezighouden en onze ogen niet sluiten voor de verschillen die er zijn. En die zijn groot. Als we economisch gezien 20 % van de bevolking economisch naar beneden drukken zal deze groep niets meer te besteden hebben bij de middengroep.
Dan gaat het met de middengroep ook langzaam maar zeker financieel slechter
Top 3 oorzaak betalingsachterstanden 2015
1.Mijn vaste lasten zijn te hoog (27%)
2.Als gevolg van inkomensdaling (26%)
3.Ik heb te hoge zorgkosten (22%)
Henri van Rijn boek Armoede noodlot of onrecht Babylon de Geus. 1995
Van Rijn haalt in dit boek een onderzoek aan van de directeuren van Gemeentelijke sociale diensten in januari 1972 !!Van Rijn stelt, ook als is de financiele bijstand de hoogste van Europa, ook een afgestudeerde econoom hiervan niet kan rondkomen, gerelateerd aan de leefkosten in Nederland.van Rijn merkt op dat wij als samenleving van gezinnen verlangen dat ze zien rond te komen met de bestaansmiddelen die werden verschaft.
In dit onderzoek werden minimale budgetten opgesteld voor gezinnen van verschillende grootte aan de hand van gegevens van het voorlichtingsinstituut voor gezinsbudget te Den Haag en het voorlichtingsbureau Voeding eveneens te Den Haag. Volgens dit rapport kwam toen al een gezin met twee kinderen jaarlijks 740 gulden TEKORT, uitgaande van redelijk lopende uitgaven. Voor een gezin met vier kinderen liep dit op tot 1740 gulden per jaar.

Was het HUMANISME GEEN POLITIEK MOREEL STREVEN ?
Het humanisme is een politiek moreel streven. We moeten dus eerst eens kijken naar de rolmodellen, de wijze van leidinggeven in de politiek, multi nationals, banken, zorgverzekeraars. Leiderschap in grote ondernemingen bureaucratie en politiek welke vaak trekken vertonen van gewetenloosheid, psychopathie
Het ontbreekt aan goed leiderschap. ABN AMRO eerst gesteund door de staat het verlies van 40 miljoen mocht de belastingbetaler betalen. De winsten gaan weer naar de managers.

Het denken van deze ons soort mensen is niets gewijzigd sinds de Grieken. De Grieken hielden slaven en de burgerij hoefde niet te werken. De slaven brachten daar het geld voor op. Ondanks de zogenaamde moderne tijd is dit nog steeds de verdeling tussen Ons soort mensen en ons soort.
Machtspolitiek, hebzucht psychopathie, geldingsdrang en conformisme dekken de behoefte om andere te schaden af. We vinden ze in veel geledingen van de samenleving de zorgverzekeraars, de bureaucratie, de belastingdienst, de politiek, de banken, woningbouwcorporaties. De deurwaarders, advocaten, incasso bureau”s en rechters. In de top daarvan zitten volgens Swaab psychopaten die precies weten wat ze doen en wat ze aanrichten.
Lees de boeken zoals de woekerpolis affaire, de vastgoedfraude, de val van de sns bank. De rechten van anderen worden met voeten getreden en dat noemt zich manager, leider, voor inspirerend leider, ambtenaar, rechter en rolmodel.
Lees ook de verslagen op de sociale databank van Rob Brockhus en over de klokkenluiders en slachtoffers van het bureaucratisch systeem zoals Jhr mr G Reucklin, Robert van de Luitgaarden, Pamala Hemelrijk, Drs T van Bergen, Professor T Tak, Toon vd Linden, Rob Kahlman, Ab Flipse, Paul van Buitenen, Aad Bos , Leo Verhoef en vele anderen..

Praat erover/ deel het.
Wekelijks worden uit huurwoningen dertig gezinnen gezet wegens huurschuld en nog eens dertig wegens hypotheek problemen met de bank De wongingbouwcorporaties wentelen deze kosten af op de belastingbetaler. VOOR DE BELASTINGBETALER.
Een huisuitzetting kost als nasleep in verband met opvang, uitkeringen en hulpverlening ongeveer 150.000 euro per geval. 150.000 euro per geval wekelijks 30 gevallen is 4.500.000 euro per week x 52 weken 208.000.000 euro per jaar
208 Miljoen aan kosten ! Voor huur achterstanden van misschien enkele honderden euro’s per gezin.
Dit is een voorbeeld van de bureaucratie van elitair denken. De uitvoering van gewetenloos abstract redeneren zonder enig idee – en let wel het zijn door de belastingbetaler betaalde professionals en politici die dit bedenken !
Mensen die NIET kunnen betalen financieel uitpersen….
Of men kan de zorg premie niet betalen / er komen incassokosten bovenop.
Verzekering wordt overgenomen tegen 130 % van de normale premie en boete van 5000 euro met een aflossingsrente van 9 % per maand. …. Er zijn alleen ten aanzien van de zorgverzekeraars 300.000 gezinnen of alleenstaanden die te boek staan als wanbetaler premies zorgverzekeringen.
De incassokosten zijn dan 15 % Hiermee financieren wanbetalers dubieuze incasso kantoren die zonder enige vorm van opleiding, want iedereen mag een incassobureau beginnen, een bureautje hebben. Incassokosten 150 euro x 300.000 = 4.500.000 euro. Een leuke inkomsten bron voor dergelijke bureautjes ! De achterstand aan premie is dan gemiddeld 1400 euro. Dan de deurwaarder, die stuurt dagvaardingen, vraagt vonnis bij de kantonrechter, betekent de uitspraak, legt beslag en voor dit alles mag hij een kleine 400 euro per geval rekenen. Omzet 300.000 x 400 = 120 miljoen ! Dat allemaal over de rug van de financieel zwaksten in de samenleving. ! De achterstand aan premie is dan per geval gemiddeld 1800 euro. Dus wij hebben een samenleving die financieel zwakkeren, mensen met alleen een AOW, bijstandsuitkering, kleine arbeidsongeschiktheidsuitkering, kleine ZZP ers financieel uitpersen en die mensen moeten incassobureau’s maar vooral deurwaarderskantoren financieren !
De economische context
De Franse econoom Piketty heeft duidelijk gemaakt dat 83 mensen gezamenlijk de helft van het vermogen van de wereldbevolking bezitten 20% van de bevolking 80 % van het vermogen. Hiervan bezit 1% 70 % De middengroep 60 % bezit 20% en 20 % bezit alleen maar schulden. Er moet dus worden gewerkt aan een nieuw sociaal klimaat.
Piketty onderzocht ook hoe de belastingdruk is verdeeld, en ook deze verhouding is scheef. Er is een dubbele bevoordeling van vermogens.
1. Er waren en zijn lage belastingen op vermogens.
2. De staatschulden worden gefinancierd met deze particuliere vermogens, de staat geeft daar een gegarandeerde rente op.
Vermogensgroei van veel oud geld rijke families bestaat nog steeds uit erfenissen van roofgoed. Deze immoraliteit werd doorgetrokken naar de huidige samenleving.

Hoe zit dat nu ? Er zijn steeds meer gezinnen onder de armoedegrens.

In deze observaties van economische feiten worden we in visie ondersteund door hoogleraren Ewald van Engelen van de UVA en Bas van Bavel van de Universiteit Utrecht in Frankrijk door Piketty.
Vrijwilligers en voedselbanken mogen het doen, we leven nog steeds in de middeleeuwen. 20 procent van onze bevolking is afhankelijk van de bedeling wat de voedselbanken toch zijn. Sinds de middeleeuwen is er niets verbeterd en dat noemen politici vooruitgang
Politiek gezien heeft het kapitalisme en de uitwassen daarvan gezien het economisch onderzoek van Piketty een bom gelegd onder de samenhang van de samenleving. Het begin van de kanteling is al gestart.

Oorlogen willen we niet meer ? Dan zullen we armoede echt moeten uitbannen en ophouden met de economische tweedeling te verdoezelen.

Wat kunnen Humanisten doen ? Er over praten en actief beleid voeren
De humanistische partij en het provinciaal politiek platform willen af van de bureaucratie, meer sociale woningbouw, meer en beter openbaar vervoer, betere immigratie regelingen voor echte oorlogsvluchtelingen en een betere economische verdeling van het bruto nationaal inkomen.
Daarvoor moeten wij een sterke partij opbouwen dat ruimte geeft aan idealistische idealen en vormgeving.
Socrates vraagt maakt geld gelukkig ?

Vrijheid door inkomen.
Inkomen dat van laag naar hoog veel beperktere verschillen zou moeten en kunnen vertonen. Waardoor welvaart veel meer wordt verdeeld. Werk moet goed lonen maar inkomensverschillen kunnen klein zijn

Basisinkomen,

Directe Democratie,
Burgerparticipatie voor iedereen
Dus wel een nationaal zorgfonds met inkomens afhankelijke premies
Dus wel een redelijk basisinkomen voor inkomens tot 20.000 euro per jaar
Dus wel flinke lokale afdelingen
Dus wel goede buurtzorg voor iedereen
Dus wel goede huishoudelijke zorg voor mensen die dat nodig hebben
Dus daar WMO geld voor reserveren in plaats van voor voetbalvelden
Dus wel leuke en goede buurthuizen
Eerlijke verdeling van welzijn en welvaart
Rechtvaardige verdeling van welzijn en welvaart
VERKIEZINGEN PROGRAMMA.

Actief humanisme
Eerlijke verdeling sociale economie
Zinvol leven maken voor iedereen
Een beschaafd land van yuppies en hipsters laat ouderen, economisch zwakkeren niet in de steek en laat hen net zo riant leven als wat de hipsters en yuppies goed verdienende hoger opgeleiden zouden willen of al doen.
Burgerparticipatie voor iedereen
Is bestemd voor iedereen..niet alleen voor hoger opgeleide yuppies en hipsters.
Hoger opgeleiden en hipsters moeten juistals humanisten zorgen voor en ondersteuning geven aan lager opgeleiden, armen, zorgbehoevenden en zo het humanistsich ideaal meegeven
Dus wel een nationaal zorgfonds met inkomens afhankeijke premies
Dus wel een redelijk basisinkomen ook voor AOW genieters zonder pensioen

– Meer openbaar vervoer en slimmere vervoersystemen.
– Bestrijden files woon werk verkeer
– Meer sociale woningbouw
– Woningbouwcorporaties terug naar sociale doelstellingen
– Zorgverzekeraars terug naar sociale doelstellingen
– Goede ook provinciale armoedebestrijding
– Basisinkomen voor uitkeringsgerechtigden
– Bestrijding van de bureaucratie en de macht van de ambtelijke molen
– Goede lokale regionale schuldhulpverlening door professionals
– Goed en betaalbaar onderwijs
– Als deze materiele zaken zijn verwezenlijkt kan ook iedereen weer nadenken over zingeving.
– Dan zijn de materiele behoeften vervuld en kan iedereen meedoen na te denken over de immateriele behoeften
– En nog belangrijker, waarin moet je investeren ? Achterstandswijken worden bewoond door vluchtelingen met een status die vaak geen Nederlands kunnen spreken, hun eigen cultuur hier voortzetten en niet zijn ingeburgerd. Vaak vinden ze ook nog dat de Nederlanders zich aan hun moeten aanpassen in plaats van dat beiden wederzijds
– Voorts is er vrijwel niets, behalve repressieve politie en bureaucratie te vinden. .Lekker leefbaar zo een wijk. Geen buurthuizen, geen fatsoenlijke scholen en speelpleinen, te veel mensen op een kluitje. Vaak is er ook geen fatsoenlijke kinderopvang en zijn de meesten laag opgeleid met nog net geen MBO.
– In het boek het creatieve brein van Swaab is te lezen hoe mensen elkaar maken zoals hij dat zegt, maar ook breken. Het brein van inwoners van achterstandswijken wordt niet gestimuleerd, en dat juist is de reden van achterstand. Het IQ van de kinderen uit deze wijken gaat door stress en te weinig intellectuele stimuli achteruit. Met bewuste opzet gebeurd dit, want er is altijd al met bewuste opzet juist bezuinigd in deze wijken ten voordele van de rijken.
– Inkomensafhankelijke premie in de zorgverzekeringenmeer sociale woningbouw ook in de dorpen
– – beter toegankelijk onderwijs
– Afschaffen eigen risico in de zorgverzekeringen. Dat is verkapte premie.
– Liefst nog een nationaal zorgfonds
– Beter en gedifferentieerder openbaar vervoer, ook in de regio’s, niet alleen in de randstad
– Als je in deze achterstandswijken wijken wilt investeren, investeer dan in
– a. kleinschalige verspreide kinderopvang waar ook taallessen worden gegeven. Deze kinderopvang verricht je gewoon in een flat of twee op de eerste verdieping van een flatgebouw.
– b. veel kleinschalige speelplaatsen en speelpleinen buiten met grasvelden
– c. buurtcentra waar bewoners koffie kunnen komen drinken en praten waar ookmaatschappelijk werk en huiswerkbegeleiding aanwezig is. Organiseer daar ook professionele schuldhulpverlening en psycho sociale hulpverlening. Ook dit kan verricht worden in een of twee flatwoningen die daarvoor gebruikt worden.
– d. huismeesters en buurt opbouw werkers die 24 uur per dag aanwezig zijn en in de flats wonen en bevoegd zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar voor overlastbestrijding
– e. zorg voor meer politie niet alleen overdag maar juist in de avond en de nacht, als preventief optreden
– f. investeer in kleinschalig goed onderwijs, sportzalen en centra voor de jeugd. Meer betrokken bij provinciale lokale aangelegenheden
– Meer en betere multi functionele buurthuizen in de wijken
– g. investeer in kleinschalige muziekscholen, filmzalen, en creatieve centra zowel voor jeugd als volwassenStap af van ego strelende projecten waarvan alleen de rijken kunnen profiteren maar investeer kleinschalig in de wijk waar het moet zijn. Alleen dan profiteren de inwoners van deze wijken daarvan en wordt de leefbaarheid vergroot omdat de nieuwe stimuli het brein van de kinderen stimuleert. Als deze materiele zaken zijn verwezenlijkt kan ook iedereen weer nadenken over zingeving. Dan zijn de materiele behoeften vervuld en kan iedereen meedoen na te denken over de immateriele behoeften
DOE MEE WORDT LID

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden