Logo nieuwsbode-zeist.nl


Foto: Annemarie de Vries

Milieueffectrapport aanpassingen A4 heeft meer informatie nodig

  Nieuwsflits

Milieueffectrapport aanpassingen A4 nog onduidelijk over geluid en natuur In het milieueffectrapport voor aanpassingen aan de A4 Haaglanden-N14 ontbreekt nog informatie over geluid en natuur, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Om de doorstroming op de A4 Haaglanden-N14 te verbeteren wil het ministerie de snelweg aanpassen. Het gaat onder andere om extra rijstroken en aanpassingen aan de op- en afritten. Voordat de minister besluit over het tracébesluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

In het rapport is geluid uitgebreid onderzocht, maar toch is nog onduidelijk wat de effecten van geluidshinder zijn en welke maatregelen nodig en mogelijk zijn.
Een deel van de weg loopt door natuurgebied Midden-Delfland, wat ook een waardevol weidevogelgebied is. Het rapport gaat wel in op dit natuurgebied, maar laat niet zien welke vogels er voorkomen. Daardoor is het nog onduidelijk wat het effect van het project op weidevogels is.
Ten slotte veroorzaakt het project een lichte stikstoftoename. Er ontbreekt nu nog informatie om het effect daarvan te beoordelen en te weten of het project uitvoerbaar is volgens de Wet natuurbescherming.

De Commissie adviseert om het rapport op bovenstaande punten aan te passen en zo het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het tracébesluit.

Op de website vindt u het volledige advies.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de Minister van Infrastructuur en Waterstaat - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Meer berichten